INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH W RAMACH PROWADZENIA KORESPONDENCJI, W TYM ELEKTRONICZNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz. UE.L Nr 74 z 2021 r., str. 35 [RODO] informujemy, że:

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Beauty Group Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą: Szczecin, ul. Stanisława Wojciechowskiego 7 [KRS: 0000436329], 
 2. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym:  Beauty Group Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą: Szczecin, ul. Stanisława Wojciechowskiego 7, bądź za pomocą adresu e-mail: przemek@beautygroup.pl 
  Osoby zainteresowane przyjmowane są po wcześniejszym ustaleniu terminu
 3. 3. Będziemy przetwarzać takie kategorie danych jak imię i nazwisko,  adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, nr faxu, dane służbowe (np. nazwa firmy, stanowisko, informacje dotyczące wykonywanego przez Państwa zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej). Wobec członków organów możemy również przetwarzać numer PESEL, a w przypadku pełnomocników również inne dane widoczne w pełnomocnictwie.
 4. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji, w tym udzielania odpowiedzi na Pani/Pana wiadomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj.:
  • utrzymywanie z Panią/Panem kontaktu jako z osobą zainteresowanym naszą działalnością,
  • prowadzenie wszelkiej komunikacji w związku z prowadzoną działalnością,
  • troska o należytą jakość współpracy z Panią/Panem, kontrahentami oraz osobami zainteresowanymi naszą działalnością,
 5. 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dobrowolne ale brak ich podania będzie skutkować niemożnością prowadzenia z Panią/Panem korespondencji.
 6. 6. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 7. 7. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być: (i) naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom , (ii) zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi i usługi prawne na rzecz Administratora (np. biuro prawne, dostawcy/serwis IT, Poczta Polska, kurierzy, instytucje płatnicze, partnerzy współpracujący, podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, faktoring, firmy windykacyjne, (iii) Podmiotom, którym mogą zostać przekazane dane osobowe i które zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia u siebie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę udostępnionych lub powierzonych danych osobowych(iv) podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez Administratora uczestniczące w obsłudze procesu korespondencji w tym elektronicznej, a także organy państwa i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do uzyskania tych danych.
 8. 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych, jednak w razie wystąpienia konieczności takiego przekazania zostanie ono dokonane zgodnie z przepisami rozdziału V RODO.
 9. 9. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisów prawa), prawo  do  cofnięcia zgody  w dowolnym  momencie – (Wycofanie  zgody  nie  wpływa  na zgodność  z prawem  przetwarzania, którego  dokonano  na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
  • prawo do przenoszenia danych osobowych (w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody);
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych;
 10. 10. Ma Pani/Pan nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na art. 6 ust. 1 lit f) RODO z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, tj. gdy wobec interesów Administratora nadrzędny charakter mają Pani/Pana interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych.
 11. 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.