Informacja dotycząca prywatności

Beauty Group sp. z o.o., sp.k jest polską kliniką chirurgii plastycznej zajmującej się chirurgią plastyczną, medycyną estetyczną. Beauty Group skupia się na rozwoju i zaspokajaniu potrzeb pacjentów zgodnie z najwyższymi normami dotyczącymi zdrowia, poprawy wizerunku. W Beauty Group przykładamy wielką wagę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Zbieramy i wykorzystujemy wyłącznie te informacje, które są niezbędne do realizacji celu opisanego poniżej. Administratorem danych osobowych jest spółka Beauty Group, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem. NIP: 8513165549, REGON: 321286261-00028 z siedzibą przy ul. Wojciechowskiego7, 71-476 Szczecin

Rodzaje zbieranych danych osobowych i cele ich zbierania

Możemy zbierać informacje na Twój temat z różnych źródeł. w tym bezpośrednio od Ciebie (na przykład z osobistego kontaktu lub korespondencji elektronicznej). a także z publicznie dostępnych źródeł ;

Beauty Group może zbierać i wykorzystywać niektóre lub wszystkie z poniższych kategorii danych osobowych:

  • dane osobowe zbieramy w celu udzielania świadczeń medycznych
  • dane osobowe, takie jak: Twoje imię, nazwisko. wiek, płeć i dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail). język, którym się posługujesz;
  • informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia: przebyte choroby, uczulenia na niektóre substancje, badania krwi, przyjmowane leki stale i doraźnie, uzależnienia itp.;
  • informacje dotyczące kontaktu z nami, na przykład: datach spotkań, poruszanych tematach, Twojej wiedzy i pytaniach na temat naszej firmy i produktów. rodzaju materiałów, które Ci przedstawialiśmy i wszelkich Twoich komentarzach na ich temat, a także Twoim zdaniu, zwyczajów dotyczących pacjentów i diagnozy oraz inne podobne informacje;
  • preferencje osobiste, na przykład preferowany sposób kontaktu z nami oraz wszelkie żądania dotyczące przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych.

Informacje te przetwarzamy w celu planowania potencjalnej współpracy, nawiązywanie z Tobą kontaktu (telefonicznie. przez e-mail lub w drodze osobistego spotkania) w celu przekazania informacji na temat potencjalnej współpracy. Przetwarzamy je również w celu zarządzania wszelkimi istniejącymi relacjami. jakie mogą nas z Tobą łączyć oraz wykonywania naszych umownych praw i obowiązków, jeżeli jesteśmy związani z Tobą umową jak również w celu np. ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, a także w przypadku, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. ze względu na nadzór nad bezpieczeństwem obu stron).

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w utrzymaniu relacji z Tobą, a także -w stosownych przypadkach – Twoja zgoda, na przykład na przetwarzanie Twoich danych w celach księgowych, kadrowych itp. Masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnie wybranym momencie, z zastrzeżeniem, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed jej wycofaniem.

W przypadku wycofania zgody. zaprzestaniemy relewantnego przetwarzania, niemniej jednak możliwe, że w dalszym ciągu będziemy potrzebowali przetwarzać część Twoich danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne w celu wykonania naszych praw i zobowiązań umownych, jeżeli jesteśmy związani z Tobą umową, spełnienia obowiązków prawnych lub regulacyjnych lub w celu ustalenia, wykonania roszczeń prawnych lub ochrony przed nimi.

Do chwili, gdy jesteśmy związani z Tobą umową, podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi potrzeba ich przetwarzania w celu realizacji owej umowy. Odrębną podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi wykonywanie naszych ustawowych obowiązków. W przypadku gdy powyższe podstawy prawne przestaną mieć zastosowanie, możemy kontynuować przetwarzanie Twoich danych osobowych przez dodatkowy czas na ustalenie, wykonanie roszczeń prawnych lub ochronę przed nimi albo jeśli jest to wymagane przez przepisy prawa.

Udostępnianie Twoich danych osobowych

Beauty Group może czasami udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom w związku z celem opisanym w niniejszej informacji. W szczególności możemy udostępniać Twoje dane osobowe:

  • innym podmiotom wchodzącym w skład Beauty Group oraz podmiotom, które z nami współpracują :
  • podmiotom trzecim. które dostarczają Beauty Group towary lub usługi. przykładowo takim jak radcowie prawni, adwokaci, itp.;
  • innym podmiotom trzecim na mocy orzeczenia sądu, w celu ochrony interesów Beauty Group lub w innych sytuacjach. gdy jest to wymagane przez prawo lub na cele postępowania sądowego: oraz
  • rzeczywistym lub potencjalnym nabywcom biznesu Beauty Group w przypadku sprzedaży, fuzji lub przejęcia.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w opisany powyżej sposób może wiązać się z przekazywaniem ich do innych krajów, w tym krajów spoza Unii Europejskiej (UE) / Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), których przepisy w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności mogą nie być równoważne lub nie mieć takiej samej mocy ochronnej. jak przepisy w kraju, w którym mieszkasz.

Zabezpieczanie i przechowywanie Twoich danych osobowych

Beauty Group podejmie odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony w celu ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prywatności i ochrony danych osobowych. W przypadku posiadania przez Beauty Group zewnętrznych dostawców usług, dostawcy ci będą starannie dobierani oraz zobowiązani do podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.
W przypadku gdy przetwarzanie danych jest oparte na Twojej zgodzie lub naszych uzasadnionych interesach związanych z utrzymaniem relacji z Tobą, Beauty Group przechowuje Twoje dane osobowe zgodnie z odrębnymi przepisami prawnymi lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody lub wyrażenia Twojego sprzeciwu na przetwarzanie danych (niektóre dane nie mogą być usunięte, gdyż stanowią dokumentację medyczną).

W przypadku gdy przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji umowy, której jesteś stroną Beauty Group przetwarza Twoje dane osobowe do momentu wykonania lub rozwiązania umowy albo do czasu przedawnienia się wszelkich roszczeń wynikających z umowy. W przypadku gdy przetwarzanie jest konieczne w celu wykonania naszych ustawowych obowiązków. Beauty Group przetwarza Twoje dane osobowe przez czas określony w ustawie nakładającej na nas owe obowiązki.

W przypadku gdy powyższe podstawy prawne przestaną mieć zastosowanie. możemy kontynuować przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu ustalenia, wykonania roszczeń prawnych lub ochrony przed nimi – przez dodatkowy okres do 10 lat albo przez okres wymagany przepisami prawa.

Twoje prawa

Możesz skontaktować się z Beauty Group w celu zażądania dostępu do swoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane, oraz zażądać korekty błędnych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych. Zgodnie z warunkami lub wymogami obowiązującego prawa możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych i zażądać usunięcia Twoich danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu, ograniczenia przetwarzania takich danych oraz przekazania Twoich danych osobowych Tobie lub innemu administratorowi danych.

W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw lub pytań dotyczących niniejszej informacji, lub jeśli nie życzysz sobie, aby spółka Beauty Group kontaktowała się z Tobą w przyszłości, prosimy o wysłanie wiadomości na adres: ado@beautygroup.pl. Jeżeli uważasz, że proces przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące prawo masz prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzoru.