INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH W PROCESIE ZAŁATWIANIA SKARG 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz. UE.L Nr 74 z 2021 r., str. 35 [RODO] informujemy, że:

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Beauty Group Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą: 71-476 Szczecin, ul. Stanisława Wojciechowskiego 7 [KRS: 0000436329], 
 2. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym:  Beauty Group Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą: 71-476 Szczecin, ul. Stanisława Wojciechowskiego 7, bądź za pomocą adresu e-mail: przemek@beautygroup.pl 
  Osoby zainteresowane przyjmowane są po wcześniejszym ustaleniu terminu
 3. 3. Możemy przetwarzać takie kategorie danych jak imię i nazwisko, numer Pesel, adres zamieszkania, numer telefonu, informacje dotyczące procedury objętej skargą/wnioskiem, numer dowodu osobistego. W przypadku osób upoważnionych – imię, nazwisko, numer Pesel, numer dowodu osobistego.
 4. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określonego ustawą z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i aktów wykonawczych do tych ustaw.
 5. 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dobrowolne ale brak ich podania będzie skutkować niemożnością załatwienia skargi/wniosku. 
 6. 6. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 7. 7. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być: (i) nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, (ii) zewnętrzne podmioty świadczące usługi, w tym usługi prawne na rzecz Administratora (np. biuro prawne, dostawcy/serwis IT, Poczta Polska, kurierzy, instytucje płatnicze, partnerzy współpracujący, podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, faktoring, firmy windykacyjne), (iii) podmioty, którym mogą zostać przekazane dane osobowe i które zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia u siebie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę udostępnionych danych osobowych, (iv) podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych, (v) organy państwa i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do uzyskania tych danych.
 8. 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych, jednak w razie wystąpienia konieczności takiego przekazania zostanie ono dokonane zgodnie z przepisami rozdziału V RODO.
 9. 9. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia ich przetwarzania (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisów prawa),;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych (w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody);
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych;
 10. 10. Ma Pani/Pan nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na art. 6 ust. 1 lit f) RODO z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, tj. gdy wobec interesów Administratora nadrzędny charakter mają Pani/Pana interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych.
 11. 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.