INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH UZYSKANYCH W RAMACH SYSTEMU NAGRYWANIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH 

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Beauty Group Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą: Szczecin, ul. Stanisława Wojciechowskiego 7 [KRS: 0000436329], 
 2. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym:  Beauty Group Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą: Szczecin, ul. Stanisława Wojciechowskiego 7, bądź za pomocą adresu e-mail: przemek@beautygroup.pl 
  Osoby zainteresowane przyjmowane są po wcześniejszym ustaleniu terminu
 3. 3. W ramach rejestracji rozmów przychodzących/wychodzących będziemy przetwarzać takie kategorie Pani/Pana danych osobowych jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące stanu zdrowia, dane dotyczące terminu/zakresu wizyty.
 4. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj.:
  • utrzymywanie z Panią/Panem kontaktu jako z osobą zainteresowanym naszą działalnością,
  • prowadzenie komunikacji w związku z prowadzoną działalnością/udzielanymi świadczeniami,
  • troski o należytą jakość współpracy z Panią/Panem, 
  • i/lub na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h)oraz i) RODO, tj. zarzadzanie usługami opieki zdrowotnej, zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej.
 5. 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale brak ich podania będzie skutkować niemożnością realizacji połączenia i rozmowy telefonicznej z nami. 
 6. 6. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 7. 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: (i) nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy , (ii) zewnętrzne podmioty świadczące usługi w zakresie łączności telefonicznej i jej utrzymania (iii) inne podmioty świadczące usługi pomocnicze na rzecz Administratora (np. biuro prawne, dostawcy/serwis, partnerzy współpracujący, podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, (iv) podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych przez Administratora, uczestniczące w obsłudze procesu łączności telefonicznej/utrwalania rozmów, (v) organy państwa i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do uzyskania tych danych.
 8. 8. Nagrania z rozmów będą przechowywane do 14 dni lub do czasu przedawnienia roszczeń, w zależności, który okres jest dłuższy. Po upływie okresu przechowywania nagrania z rozmów telefonicznych  podlegają kasacji.
 9. 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych, jednak w razie wystąpienia konieczności takiego przekazania zostanie ono dokonane zgodnie z przepisami rozdziału V RODO.
 10. 10. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisów prawa), prawo  do  cofnięcia zgody  w dowolnym  momencie – (Wycofanie  zgody  nie  wpływa  na zgodność  z prawem  przetwarzania, którego  dokonano  na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
  • prawo do przenoszenia danych osobowych (w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody);
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych;
 11. 11. Ma Pani/Pan nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na art. 6 ust. 1 lit f) RODO z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, tj. gdy wobec interesów Administratora nadrzędny charakter mają Pani/Pana interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych.
 12. 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.