INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH POCHODZĄCYCH Z MONITORINGU WIZYJNEGORODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH POCHODZĄCYCH 
Z MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz. UE.L Nr 74 z 2021 r., str. 35 [RODO] informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Beauty Group Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą:
  ul. Stanisława Wojciechowskiego 7, 71-476 Szczecin [KRS: 0000436329], 
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym:  Beauty Group Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą: ul. Stanisława Wojciechowskiego 7, bądź za pomocą adresu e-mail:
  przemek@homepl. Osoby zainteresowane przyjmowane są po wcześniejszym ustaleniu terminu
 • Monitoringiem wizyjnym objęte są budynek (wejście/wyjście, korytarze, klatki schodowe, poczekalnie, biuro obsługi, Inne pomieszczenia), obszar posesji przy ulicy ul. Stanisława Wojciechowskiego 7 w Szczecinie oraz bezpośrednio przyległe tereny publiczne (ciągi komunikacyjne, chodniki).
 • Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres do 7 dni. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
  Dla celów dowodowych zabezpiecza się nagrania zdarzeń zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego, np. zagrażające bezpieczeństwu, niszczenie/kradzieży mienia: na wniosek: osób trzecich;  organów prowadzących postępowania czy Administratora. W takich przypadkach dane mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż 7 dni, tj. przez okres niezbędny do wyjaśnienia mających miejsce incydentów lub też zakończenia ewentualnie toczących się postępowań.
  Zabezpieczone dane są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym, ochrony mienia oraz zapobiegania sytuacjom mogącym skutkować utratą informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę na postawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, tj.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz na postawie art.222  § 1-4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W szczególności dane mogą zostać udostępnione firmie świadczącej usługi konserwacji i administrowania systemem monitoringu wizyjnego.
 • Podanie danych w obszarze wewnętrznym (budynek i posesja) jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do wejścia na teren Administratora. 
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
  Prawo osoby do dostępu może zostać ograniczone w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony danych osobowych innych osób utrwalonych w zapisie monitoringu lub dochodzenia roszczeń i prowadzenia postępowań przez organy uprawnione przepisami prawa. 
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na art. 6 ust. 1 lit f) RODO z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, tj. gdy wobec interesów Administratora nadrzędny charakter mają Pani/Pana interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych