INFORMACJA DLA PACJENTA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

INFORMACJA DLA PACJENTA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz. UE.L Nr 74 z 2021 r., str. 35 [RODO] informujemy, że:

 1. 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: Beauty Group Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą: Szczecin, ul. Stanisława Wojciechowskiego 7, bądź za pomocą adresu e-mail: przemek@beautygroup.pl
  Osoby zainteresowane przyjmowane są po wcześniejszym ustaleniu terminu
 2. 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Beauty Group Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą: Szczecin, ul. Stanisława Wojciechowskiego 7, 71-476 Szczecin [KRS: 0000436329],
 3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do zapewnienia ciągłości i kompleksowości opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa w zakresie: diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, profilaktyki, w tym promocji zdrowia oraz ochrony stanu zdrowia i zarządzania udzielanymi usługami medycznymi.
 4. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. w szczególności:
  • przetwarzanie danych osobowych w celu profilaktyki zdrowotnej – art. 9 ust. 2 lit h) RODO, art.3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (podanie danych jest wymogiem ustawowym),
  • przetwarzanie danych osobowych w celu diagnozy medycznej i leczenia – art. 9 ust. 2 lit h) RODO, art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (podanie danych jest wymogiem ustawowym),
  • przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej art. 9 ust. 2 lit h) RODO, art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (podanie danych jest wymogiem ustawowym),
  • przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia: raportowania danych do Systemu Informacji Medycznej – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO, art. 11 ust. 3 i 4 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (podanie danych jest wymogiem ustawowym),
  • przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków podatkowych: wystawianie rachunków/faktur za wykonane administratora świadczenia – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości (podanie danych jest wymogiem ustawowym),
  • przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania zawartej z Panem/Panią umowy o świadczenie usług medycznych – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego).
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.:
   • w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Administratora i pacjentów korzystających z usług oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę,
   • przetwarzanie danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej,
  • przetwarzanie danych osobowych w tym celu następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w związku z uzasadnionym celem Administratora (podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć na Pani/Pana rzecz usług).

 5. 5. Brak podania danych może skutkować odmową rezerwacji czy udzielenia świadczenia zdrowotnego., niemożnością wystawienia faktury/imiennego rachunku.
 6. 6. Jeżeli podaje nam Pani/Pan swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzyma Pani/Pan od nas potwierdzenia wizyty/świadczenia zdrowotnego.
 7. 7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w innych celach niż podane w pkt. 4, np. w celach marketingowych, w związku z realizacją badań klinicznych, czy też badań naukowych odbywa się na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej Pani/Pana zgody.
 8. 8. W odniesieniu do przedstawiciela ustawowego/opiekuna Pacjenta będącego osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażania zgody przetwarzane będą dane osobowe przedstawiciela ustawowego/opiekuna.
 9. 9. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 10. 10. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być: (i) osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym z Administratorem, (ii) innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, (iii) podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez Administratora uczestniczące w obsłudze procesu leczenia i procesach wskazanych w pkt. 4, a także organy państwa i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do uzyskania tych danych, w szczególności do kontroli wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (np.: urzędy skarbowe, prokuratura, sądy, PIP , ZUS),
 11. 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 12. 12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: (i) określony art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj., nawet do 30 lat, (ii) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków, wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym – art. 6 ust 1 lit c) RODO przez okres konieczny do realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa, (iii) w przypadku przetwarzania danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO ) nie dłużej niż 6 lat od daty rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu,
 13. 13. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie i w każdej formie (pisemnie, ustnie, wyraźne działanie), jednak nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. 14. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  Uprawnienia powyższe oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych mogą zostać ograniczone z uwagi na cel w jakim dane te są przetwarzane tj. realizacja świadczeń zdrowotnych, przetwarzanie w wykonaniu obowiązku prawnego.
  Prawo dostępu do danych może zostać ograniczone w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony danych osobowych innych osób.
  Ma Pani/Pan nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na art. 6 ust. 1 lit f) RODO z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, tj. gdy wobec interesów Administratora nadrzędny charakter mają Pani/Pana interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych.
 15. 15. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.