23% VAT na zabiegi chirurgii plastycznej

Przyłącz się do nas na Facebooku:


Witamy serdecznie wszystkich obserwatorów, czytelników a przede wszystkim pacjentów naszej placówki.

Początek roku przyniósł nam radykalne zmiany w zakresie ustawodawstwa podatkowego VAT w chirurgii plastycznej. Jest to na tyle olbrzymia zmiana, że nie możemy przejść nad nią do porządku dziennego bez własnego komentarza. Aby przybliżyć Państwu problem i unaocznić, jak dalece ustawy potrafią odbiegać od realiów, zostawiając przy tym pozór wolnego wyboru. Przedstawimy poniżej kilka definicji, które bezsprzecznie powinny być odnośnikiem do tematu, a właściwie punktem wyjścia do tworzenia praw – również podatkowych.

Zapraszamy do krótkiej lektury:

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO – World Health Organization) jest międzynarodową komórką (agencją zdrowia) działającą przy ONZ. WHO została powołana do istnienia 07.IV.1948roku i zrzesza obecnie 192 państwa członkowskie. Jednym z nich jest Polska.

Definicja zdrowia zamieszczona w 1948 r. w tekście konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) określa: „zdrowie to stan dobrego samopoczucia (dobrostanu) fizycznego, psychicznego i społecznego a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności”.

Z definicji tej wynika, że zdrowie:

jest kategorią pozytywną – dobre samopoczucie (dobrostan),
ma trzy wymiary – zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne (obecnie wyróżnia się także czwarty wymiar – zdrowie duchowe).

A więc zdrowie to:

zdolność do normalnego funkcjonowania organizmu mając na względzie wszystkie jego organy i funkcje,
zdolność do adaptacji w zmieniającym się środowisku,
pewien potencjał fizyczny lub psychiczny, dający możliwość rozwijania aktywności,
wyraz równowagi i harmonii możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych osoby ludzkiej.

We współczesnym podejściu do zdrowia przyjmuje się tzw. koncepcję holistyczną, która traktuje zdrowie człowieka jako „całość”, na którą składają się cztery wymiary (aspekty) zdrowia, wzajemnie ze sobą powiązane, które w uproszczeniu można opisać w następujący sposób:

 • zdrowie fizyczne (somatyczne) – prawidłowe funkcjonowanie organizmu, wszystkich jego układów i narządów;
 • zdrowie psychiczne – bardzo trudne do zdefiniowania. Można wyróżnić zdrowie:
 • umysłowe – zdolność do jasnego, logicznego myślenia,
 • emocjonalne – zdolność do rozpoznawania własnych uczuć i wyrażania w odpowiedni sposób; umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciami, depresją, lękiem;
 • zdrowie społeczne – zdolność do utrzymywania prawidłowych relacji z innymi ludźmi i pełnienia ról społecznych;
 • zdrowie duchowe – u niektórych ludzi związane z wiarą i praktykami religijnymi, u innych z ich osobistym „credo”, zasadami, zachowaniami i sposobami utrzymania wewnętrznego spokoju.

Przysięga Hipokratesa – składana przez lekarzy od starożytności, zawiera podstawy etyki lekarskiej. Jej znowelizowaną wersję, pod nazwą Przyrzeczenie Lekarskie, składają obecnie w Polsce również studenci akademii medycznych podczas uroczystego zakończenia studiów.

Światowa Organizacja Lekarzy podczas swojego zjazdu w Genewie w 1948 opracowała nowożytną wersję przysięgi.

Oryginalna Przysięga Hipokratesa

Przysięgam na Apollina, lekarza, na Asklepiosa, Hygieę i Pahaceę, oraz na wszystkich bogów i boginie, biorąc ich za świadków, że wedle mej możności i zdolności będę dochowywał tej przysięgi i tego zobowiązania.

Mistrza mego w tej sztuce będę szanował na równi z rodzicami, będę się dzielił z nim swem mieniem i na żądanie zaspokajał jego potrzeby; synów jego będę uważał za swych braci i będę uczył ich swej sztuki, gdyby zapragnęli się w niej kształcić, bez wynagrodzenia i żadnego zobowiązania z ich strony; prawideł, wykładów i całej pozostałej nauki będę udzielał swym synom, synom swego mistrza oraz uczniom, wpisanym i związanym prawem lekarskim, poza tym nikomu innemu.

Będę stosował zabiegi lecznicze wedle mych możności i zdolności ku pożytkowi chorych, broniąc ich od uszczerbku i krzywdy.

Nikomu, nawet na żądanie, nie podam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka na poronienie. W czystości i niewinności zachowam życie swoje i sztukę swoją.

Do jakiegokolwiek wejdę domu, wejdę doń dla pożytku chorych, wolny od wszelkiej chęci krzywdzenia i szkodzenia, jako też wolny od pożądań zmysłowych, tak względem niewiast jak mężczyzn, względem wolnych i niewolników.

Cokolwiek bym podczas leczenia czy poza nim w życiu ludzkim ujrzał czy usłyszał, czego nie należy rozgłaszać, będę milczał, zachowując to w tajemnicy.

Jeżeli dochowam tej przysięgi i nie złamię jej, obym osiągnął pomyślność w życiu i pełnieniu swej sztuki, ciesząc się uznaniem ludzi po wszystkie czasy; w razie jej przekroczenia i złamania niech mię los przeciwny dotknie.

Deklaracja genewska (tekst z roku 1983)

W chwili przyjęcia mnie do grona członków zawodu lekarskiego uroczyście przyrzekam poświęcić me życie służbie ludzkości;
Będę odnosił się do moich nauczycieli z należnym im szacunkiem i wdzięcznością;
Będę wykonywał swój zawód sumiennie i z godnością;
Zdrowie chorego będzie moją główną troską;
Będę zachowywał powierzone mi tajemnice, nawet po śmierci chorego;
Ze wszystkich mych sił będę dbać o zachowanie godności i szlachetnych tradycji zawodu lekarskiego;
Moi koledzy będą mi braćmi;
Nie dopuszczę do tego, by względy religijne, narodowe, rasowe, polityki partyjnej lub pozycji społecznej mogły wpływać na moje obowiązki wobec mego chorego;
Zachowam najwyższy szacunek dla życia ludzkiego od jego początku;
Nawet pod wpływem groźby, nie użyję mojej wiedzy lekarskiej przeciwko prawom ludzkości.
Przyrzekam to uroczyście, z własnej woli, na mój honor!

Przyrzeczenie Lekarskie – przysięga nawiązująca treścią do Deklaracji genewskiej składana przez absolwentów kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego uczelni medycznych w Polsce. Tekst Przyrzeczenia stanowi część Kodeksu Etyki Lekarskiej uchwalonego przez Krajowy Zjazd Lekarzy.

Treść

Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam:
obowiązki te sumiennie spełniać;
służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu;
według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek;
nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego;
strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych;
stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić.

23% VAT na usługi chirurgii plastycznej

Według nowych przepisów nie będą zwolnione z VAT usługi chirurgii plastycznej. Rząd zdefiniował ją jako taką dziedzinę, która nie służy przywracaniu lub poprawie zdrowia. Jest to sprzeczne z definicją zdrowia uchwaloną przez WHO i przyjętą przez Polskę.

W praktyce ustalenie granicy, które usługi służą ratowaniu (profilaktyce, przywracaniu, poprawie) zdrowia może w niektórych sytuacjach okazać się bardzo trudne. Na przykład operacja powiększenia biustu może być równie dobrze zabiegiem kosmetycznym, jak i zabiegiem o charakterze terapeutycznym. Może w znaczący sposób wpłynąć na poprawę kondycji psychicznej pacjentki lub służyć jedynie poprawie własnego wizerunku.

Ustawa VAT

Od 1 stycznia 2011 r. – zgodnie z nowymi przepisami ustawy o VAT – zwolnieniu od podatku
(oprócz obecnie wymienionych w art. 43 ustawy) podlegają:
usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle
z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej;
usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez:

 • a) lekarzy i lekarzy dentystów,
 • b) pielęgniarki i położne,
 • c) osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1
  ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.),
 • d) psychologów; usługi transportu sanitarnego;

„Scio me nihil sire”

Tak jak Sokrates posiadamy wiedzę o własnej niewiedzy….po przeczytaniu ustawy o zwolnieniach z VAT.

Ponieważ wiedza to jedna z cnót gwarantująca moralne i etyczne postępowanie, postanowiliśmy do czasu wyklarowania tematu przez Ministerstwo Finansów (a młyny tegoż Ministerstwa jak wiemy mielą długo) kierować się już posiadaną wiedzą i tym, co zawsze mamy jako nadrzędne, czyli przejrzystą moralność i etykę.

Jesteśmy przekonani, że mając ugruntowaną strukturę priorytetów czynimy dobrze wg osobistej filozofii: „dobro pacjenta jest dla nas najważniejsze”.

Mamy nadzieję, że słuszność naszych poczynań znajdzie niedługo przychylne potwierdzenie w oficjalnej interpretacji przepisów, tak by nasi pacjenci nie byli dyskryminowani w stosunku do osób leczących się z tytułu innych przyczyn niż defekty ciała.

Chirurgia plastyczna powinna przestać być traktowana jako dziedzina medycyny służąca zadośćuczynieniu snobizmowi ludzi. Jest to powierzchowna, krzywdząca ocena.

Nasza praca przynosi ulgę w cierpieniu fizycznym i psychicznym dziesiątek ludzi.
Wierzymy, że ustawodawcy zrozumieją wagę problemu, zagadnienie dogłębnie zweryfikują i podejdą do tematu po rozpatrzeniu wszystkich aspektów specyfiki chirurgii plastycznej.
Gorąco polecamy w celach edukacyjnych zapoznać się w przyszłości z filmem „Pragnienie piękna”.

Zespół Artplastica

Polub nas na FacebookuOdwiedź nasz profil na Facebooku i polub nas. Dzięki temu pozostaniemy w kontakcie i na bieżąco będziesz dowiadywać się o promocjach i ciekawych wydarzeniach organizowanych na terenie kliniki.